می‌گوید همیشه حق با توست، به جز مواقعی که حق با من است. می‌گوید بیا منطقی حرف بزنیم، اما هر چی من گفتم. می‌پرسد فردا ناهار چی درست می‌کنی؟ هرچی است فقط من دوست داشته باشم ها. می‌گوید لباس‌های رنگی بهت می‌آیند، می‌پوشی خوشگل می‌شوی اما مشکی بپوش. می‌گوید هر تصمیمی دوست داری بگیر، اما من هم باید موافق باشم ها. بعد یک لبخند دیپلماتیک می‌زند و من به امریکایی فکر می‌کنم که می‌گوید جهانِ من، هر تصمیمی می‌خواهی بگیر، من وِتو میکنم.